Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notices

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

अनुमतिपत्रको लागि थप दस्तुर बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
(सूचना प्रकाशित मितिः २०६९।९।३ गते)

विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका तथा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि दरखास्त दिएका प्रवर्द्धकले मिति २०६९।०६।१५ को नेपाल राजपत्र (खण्ड ६२ संख्या २७ भाग ५) मा प्रकाशित सूचना अनुसार संशोधन भएको अनुमतिपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बमोजिम थप हुन आउने नपुग दस्तुर बुझाउने बारेको पत्र सम्बन्धित प्रबर्द्धकहरुलाई पठाई सकिएको छ । उक्त पत्र प्राप्त नभइसकेको भए यसै सूचनालाई आधार मानि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस विभागमा थप दस्तुर दाखिला गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र थप दस्तुर दाखिला नगर्ने प्रवर्द्धकका दरखास्तमा कानुन बमोजिम कारवाही भई जाने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत् जानकारी गराईन्छ ।

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art