Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letter to Building Contractor

 

सि.नं.

नाम

विषय

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

अपलोडेड मिति

श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माणाधीन भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा     २०७५।०८।२५
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. भवनको Roof Truss को माथिल्लो भागमा रहेको Opening टाल्ने र Ventilation फिटिंग गर्ने सम्बन्धमा ०७५।७६, २४२ २०७५।०४।२२ २०७४।०४।२३
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. भवनको Water Tank, Septic Tank र Manhole मा Cover जडान गर्ने सम्बन्धमा ०७५।७६, २४१ २०७५।०४।२२ २०७४।०४।२३
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. भवनको ढोका जडान सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र फिटिंग सम्बन्धमा ०७५।७६, २२९ २०७५।०४।२१ २०७४।०४।२१
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. भवनको झ्याल जडान सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र फिटिंग सम्बन्धमा ०७५।७६, २२८ २०७५।०४।२१ २०७४।०४।२१
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माणाधीन भवन सम्बन्धमा ०७४।७५, २४११ २०७५।०१।११ २०७४।१२।११
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माणस्थलमा HVAC को जिम्मेवार व्यक्तिलाई संलग्न गराउने सम्बन्धमा ०७४।७५, २२७८ २०७४।१२।२० २०७४।१२।२१
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माण कार्यको कार्यतालिका तयार गर्ने बैठक सम्बन्धमा ०७४।७५, २१८१ २०७४।१२।१२ २०७४।१२।१४

 

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art