Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letter to DoED Staffs

 

सि.नं.

नाम

विषय

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

सम्पूर्ण कर्मचारीहरु निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा   २०७५।०८।१३
सम्पूर्ण कर्मचारीहरु निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा   २०७५।०८।१०
श्री अनुमतिपत्र महाशाखा
श्री आयोजना अध्ययन महाशाखा
श्री निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा
श्री योजना महाशाखा
श्री आर्थिक प्रशासन शाखा
लगबुक अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ०७४।७५, २१५६ २०७४।१२।०८
श्री अनुमतिपत्र महाशाखा
श्री आयोजना अध्ययन महाशाखा
श्री निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा
श्री योजना महाशाखा
आयोजनाको प्रतिवेदनहरु Review सम्बन्धमा ०७४।७५, २१०६ २०७४।१२।०२
श्री विद्युत विकास विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु २ कार्य दिनमा काम अगाडी बढाउने सम्बन्धमा ०७४।७५, २०४१ २०७४।११।२७
श्री आयोजना अध्ययन महाशाखा
श्री योजना महाशाखा
श्री निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा
श्री अनुमतिपत्र महाशाखा
श्री आयोजना कार्यान्वयन समूह
विवरणहरु पेश गर्ने बारे ०७४।७५, १९३१ २०७४।११।१३

 

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art