Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

अरुण - ४ जलविद्युत आयोजना (४९०.२ मे.वा.) निर्माणका लागि प्रस्तावित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्यययन प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आह्वान