Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक गरिएको विवरण

» आ.व. २०७५/०७६ को वैशाख, असार महिनाको विवरण

» आ.व. २०७५/०७६ को माघ, चैत्र महिनाको विवरण

» आ.व. २०७५/०७६ को माघ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को असार महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को जेठ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को वैशाख महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को फागुन महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को माघ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को पौष महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को मंसिर महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को कार्तिक महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को असोज महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को भाद्र महिनाको विवरण

» आ.व. २०७४/०७५ को श्रावण महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को असार महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को जेठ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को वैशाख महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को चैत महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को फागुन महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को पौप र माघ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को मंसिर महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को कार्तिक महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को असोज महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को भाद्र महिनाको विवरण

» आ.व. २०७३/०७४ को श्रावण महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को आषाढ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को जेठ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को वैशाख महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को चैत्र महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को फागुन महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को माघ महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को पौष महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को मंसिर महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को कार्तिक महिनाको विवरण

» आ.व. २०७२/०७३ को श्रावण, भदौ र असोज महिनाका विवरणहरु

» आ.व. २०७१/०७२ को वैशाख, जेठ र असार महिनाका विवरणहरु

» आ.व. २०७१/०७२ को कार्तिक, मार्ग र पौष महिनाका विवरणहरु

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art