Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

Former Director General

विद्युत विकास विभागमा महानिर्देशक पदमा कार्य गरेका पदाधिकारीहरुको नामावली र सेवा अवधि

सि.नं. नाम सेवा अवधि जम्मा कार्य अवधि
श्री डा. गोविन्द राज भट्ट २०५०।०४।०१ – २०५१।०२।१८ १० महिना १८ दिन
श्री विजयशंकर श्रेष्ठ २०५१।०२।१८ – २०५५।०३।१७ ४ वर्ष ४७ दिन
श्री डा. किशोर बाबु अर्याल २०५५।०३।१८ – २०५६।०३।१५ (नि.)
२०५६।०३।१६ – २०५७।१२।०५
११ महिना २७ दिन (नि.)
१ वर्ष ८ महिना १९ दिन
श्री केशवबहादुर चन्द २०५७।१२।०७ – २०५८।०९।२९ ९ महिना २२ दिन
श्री लेखमान सिंह भण्डारी २०५८।१०।१ – २०६०।१२।०९ २ वर्ष २ महिना ९ दिन
श्री अर्जुन प्रसाद श्रेष्ठ २०६०।१२।१० – २०६२।०१।०७ १ वर्ष २७ दिन
श्री जय केशर मायके २०६२।०१।२२ – २०६४।०७।०३ २ वर्ष ५ महिना ११ दिन
श्री श्रीरन्जन लाकौल २०६४।०९।१२ – २०६६।०९।२२ २ वर्ष १० दिन
श्री सुनिलबहादुर मल्ल २०६६।०९।२३ – २०६६।११।२५ (नि.)
२०६६।११।२६ – २०६७।१२।३०
२ महिना २ दिन (नि.)
१ वर्ष ३४ दिन
१० श्री महेन्द्र बहादुर गुरुङ्ग २०६८।०२।२५ – २०६८।०७।३० ५ महिना ५ दिन
११ श्री दिल्लीबहादुर सिंह २०६८।०७।२९ – २०६९।०७।२० ११ महिना २१ दिन
१२ श्री अनुपकुमार उपाध्याय २०६९।०७।२० – २०७०।०४।०६ ८ महिना १६ दिन
१३ श्री दिल्लीबहादुर सिंह २०७०।०४।०६ – २०७१।०३।१८ ११ महिना १२ दिन
१४ श्री डा. संजय शर्मा २०७१।०३।२० – २०७१।०६।१३ २ महिना २३ दिन
१५ श्री दिनेश कुमार घिमिरे २०७१।०७।९ – २०७२।१०।६ १ वर्ष २ महिना २३ दिन
१६ श्री समीर रत्न शाक्य २०७२।१०।६ –२०७३।०६।१७ ८ महिना ११ दिन
१७ श्री नविन राज सिंह २०७३।०६।१७ – २०७५।०९।१३ २ वर्ष २ महिना २६ दिन
१८ श्री मधु प्रसाद भेटुवाल २०७५।०९।१६– २०७६।०७।०३ ९ महिना १७ दिन
१९ श्री नविन राज सिंह २०७६।०७।०४ – २०७८।०४।१९  
२० श्री सन्दिप कुमार देव २०७८।०४।२० - २०७९।०५।२१  
२१ श्री चिरञ्जीवी चटौत २०७९।०५।२१ - २०८०।१०।२३