Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

Letter to DOED Staff

सि.नं. नाम विषय पत्र संख्या/च.नं. पत्रको मिति अपलोडेड मिति
श्री आयोजना अध्ययन महाशाखा अध्ययन प्रतिवेदन सुरक्षित र व्यवस्थित राख्ने बारे १६७६ २०७७-१०-११ २०७८-१-३
श्री अनुमतिपत्र महाशाखा विद्युत आयोजनाहरुको तथ्यांक GBLMS मा अध्यावधिक गर्ने बारे १६७५ २०७७-१०-११ २०७८-१-३
श्री अनुमतिपत्र महाशाखा फाईल व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्ने सम्बन्धमा १६७४ २०७७-१०-११ २०७८-१-३